Servis Taşımacılığı İlanı

19.07.2022 737

T.C.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

 

TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU SERVİS TAŞIMACILIĞI İLANIDIR

 

1- İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ: 2022-2023 öğretim yılından başlamak üzere 2(iki) yıl boyunca Mutlukent Mah. 1919. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresindeki ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ öğrencilerinden isteklilerin adreslerinden alınarak, taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergahlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığın 25/10/2017 302221 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

 

2-ŞARTNAMENİN VE EKLERİN TEMİNİ: Şartname ve Ekleri Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiMüdürlüğü'nden Gerçek ve Tüzel kişiliklerin imza sirküsünde belirtilen yetkilileri tarafından dilekçe kaşe imza karşılığı ücretsiz temin edilecektir.

 

3-SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ TAŞIMACIYI TESPİT İŞLEMİNİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: Servis çalıştırma işi ile ilgili taşımacıyı tespit işlemi ilanı 19/07/2022 Tarihi Salı Günü okul panosuna asılacak ve okul web sitesinde ilan edilecektir. Şartname ve ekleri, 26/07/2022 Tarihi Salı Günü saat 12.00'ye kadar Mutlukent Mah. 1919. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nden Gerçek ve Tüzel kişiliklerin imza sürgüsünde belirtilen yetkilileri tarafından dilekçe kaşe imza karşılığı alınabilecek ve dosyalar aynı tarih ve saate kadar Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiMüdürlüğü'ne elden imza karşılığı teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Servis Çalıştırma işi taşımacıyı tespit işlemi 26/07/2022 Tarihi Salı Günü saat 14.00'te Mutlukent Mah. 1919. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiToplantı Salonunda yapılacaktır. Taşımacı, Taşımacıyı Tespit Komisyonu tarafından OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

4- İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, b) Gerçek kişi olması halinde, servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, d) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler, e) Taşımayı yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu, f) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka bölgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun gerekli izin belgeleri, g) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığı gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

Taşımacıyı Tespit Komisyonu


 

 

ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİNE AİT ŞARTNAME