DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

20.04.2015 2903

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Ölçme ve değerlendirme bütün kurumlar için bir kalite kontrol süreci olarak görülebilir. Eğitim sürecinin her aşamasında ölçme ve değerlendirme aktiviteleri belirli bir programa göre yürütülmelidir. Böylece Kalite kontrol süreci daha işlevsel hale getirilir. Gelişme ve ilerleme sağlanır. Doğru ve güvenilir değerlendirme yapmaya, süreci planlamaya, geri bilirim ve yönlendirme sağlamaya önem verilmelidir,

DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Değerlendirme ve doğru tanıya göre yapılan tüm ölçme sistemleri önemlidir. Doğru tanı yapmak doğru planı yapmanızı ve doğru öncelikleri belirlemenizi sağlar.

Değerlendirme şu amaçlar için yapılır:

·       Potansiyel öğrenci başarısını açığa çıkarmak ve arttırmak,

·       Eğitim kalitesini arttırarak okulun toplam kalitesini yükseltmek,

·       Daha bilimsel eğitim yapısı sağlamak,

·       Başarıyı daha objektif araçlarla değerlendirmek,

·       Öğrencilerin performanslarını en güvenilir ve en objektif yolla, eğitim programının amaçları doğrultusunda ölçmek,

·       Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini ve eksiklerini belirlemek ve bunlardan kurtulmak için yorum ve önerilerde bulunmak,

·       Okul yılı boyunca Öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesini sağlamak

Bu amaca ulaşmak için, değerlendirme sisteminin niteliği güvenilir ve hatasız (doğru) olmalıdır.

DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

Değerlendirme araçları Testler, sınavlar, uygulamalı çalışmalar,projeler, portfolyolar ve sözlü çalışmalardır ve bazıları uzun bir süreçte gerçekleşir ve bazen ders öğretmeni tarafından notlandırılır. Eğitimde kullanılan iki tür değerlendirme vardır: Süreç (formative) değerlendirme ve Sonuç (summative) değerlendirme. (IB, 2004)

 

Sonuç değerlendirme:

Bu değerlendirmede amaç öğrenci başarı düzeyinin tespitinin genellikle yılsonunda dersler bittiğinde yapılmasıdır. IB Diploma Programı için Sonuç Değerlendirmesi IB tarafından dışarıdan yapılan final sınavıdır, bu sebeple okul açısından değerlendirmenin en önemli kısmı Süreç Değerlendirmedir.

 

Süreç değerlendirme:

Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve öğretimi uygun şekilde ayarlamak için öğrenci gelişiminin ve anlayışının sık sık, etkileşimli değerlendirmelerini ifade eder. (Looney, 2005, s.21)

Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeyi ve öğrenme sürecinin bir parçasını oluşturmayı amaçlar.

  Süreç değerlendirme öğrenmenin değerlendirilmesi olarak tanımlanırken, Sonuç değerlendirme ise öğrenmenin ölçülmesi olarak tanımlanır.

Ek olarak, değerlendirme sürecinde dikkate alınması gereken iki önemli kavram vardır: güvenilirlik ve geçerlilik. Geçerlilik, bilgiyi uygun bir araçla değerlendirmektir, oysa güvenilirlik, aynı beceri için farklı zamanlarda yapılan ölçümlerin tutarlılığıdır. Bu nedenle, değerlendirme tasarlandığında, öğretmenler öğrenme sonuçlarına uygun değerlendirme araçları tasarlamalıdır.

Okulumuzdaki değerlendirme sistemi:

• Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin performansı ve öğrenilmeyen konular hakkında bilgi sağlar. Okul idaresi bu sonuçları planlama yapmak için kullanırken, öğretmenler eksikliklerin giderilmesi sürecinde kullanmaktadır.

• Sonuçları gözden geçiren veliler, proje ve görev performanslarından dolayı öğrencilerin bariz güçlü yönlerini desteklerler ve eksik olan konular hakkında bilgi edinebilirler.

• Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için değerlendirme kriterleri önceden duyurulur. Böylece öğrenciler hangi dersin hangi davranışa göre değerlendirileceğini bilirler ve zayıf veya güçlü yanlarını görebilirler.

• Öğrencilerin öğrendikleri hedeflenen süreçte kontrol edilir.

• Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlanır. Öğretmenler, değerlendirme sürecinde öğrencileri tanır.

 • Öğrencilere davranışları hakkında bilgi verir ve gelişmelerine yardımcı olur.

• Gelecek için planlar yaparken öğretmenlere ve okul idaresine geri bildirim sağlar.

• Daha kaliteli eğitim ve öğretim hizmetleri sağlar.

• Öğretmenler yeterliliklerini sorgularlar, eksikliklerini giderirler ve sınıftaki rehberliğin etkililiğini iyileştirirler.

Nasıl Değerlendiriyoruz:

Ölçme ve değerlendirme, eğitimde kullanılan çeşitli metot ve teknikler kullanılarak yapılır.  Millî Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde ülke çapında yapılan sınavları düzenler ve klasik ölçme (değerlendirme) metotları kullanır.

Bu metotlar şunlardır:

Uzun cevaplı yazılı sınavlar

Kısa cevaplı yazılı sınavlar

Çoktan seçmeli testler

Boşluk doldurmalı sorular

Doğru/Yanlış soruları

Soru eşleştirme

Soru-Cevap

 

Klasik Ölçme-değerlendirme teknikleri okullarda vazgeçilmezdir. Bu teknikler öğretim metodu olarak birleştirici özelliğe sahiptir.

Yeni müfredatın uygulanması beraberinde değerlendirme tekniklerinde yenilikler getirmiştir. Kurumumuzda ölçme ve değerlendirme kriterleri okul öğretmenlerimiz ile iş birliği içinde hazırlanmakta ve sınıflarımızda kullanılmaktadır.

 

 

Değerlendirme yaptıklarımız:

 

*öğrenci portfolyoları

*Performans görevleri

*Projeler

*sınıf içi aktiviteler

 

 

ÇEŞİTLİ DEĞERLENDİRMELERİN DERSLERE ÖZGÜ ÖRNEKLERİ

 

BÖLÜM

 

 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

Performans Notu

Yazılı not

Türk Dili

Bireysel sözlü

Yazılı yorum

 

interaktif grup çalışması(sözlü)

Yazılı sınavlar

 

Yansıtıcı Günlükler

Yazılı ödevler

 

Sunumlar(sözlü)

 

 

 

 

İngilizce

Bireysel sözlü

Yazılı yorum

 

interaktif grup çalışması(sözlü)

Yazılı sınavlar

 

Yansıtıcı Günlükler

Yazılı ödevler

 

Sunumlar(sözlü)

 

 

 

 

Sosyal Bilimler

Araştırma projesi (sürec esnasında)

Araştırma proje raporu

 

Sunumlar(sözlü)

Yazılı ödevler

 

Portfolyo

Yazılı sınavlar

 

Yansıtıcı Günlükler

 

 

 

 

Doğa Bilimleri

Araştırma projesi (süreç esnasında)

Araştırma proje raporu

 

Sunumlar(sözlü)

Yazılı ödevler

 

Laboratuar raporları

Yazılı sınavlar

 

Yansıtıcı Günlükler

 

 

 

 

Matematik

Araştırma projesi (süreç esnasında)

Araştırma proje raporu

 

Sunumlar(sözlü)

Yazılı ödevler

 

Portfolyo

Yazılı sınavlar

 

Yansıtıcı Günlükler

 

 

 

 

Güzel Sanatlar

Araştırmacı çalışma kitabı

Sergi

 

Sunumlar(sözlü)

Yazılı ödevler

 

Portfolyo

Bireysel kompozisyonlar (sanatsal)

 

Yansıtıcı Günlükler

 

 

Araştırma projesi (süreç esnasında)

Araştırma proje raporu

 

 

 

 

 

 

Notlandırma süreci Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak yapılır. Verilen notlar e-okul sistemine girilir. Sistemde her öğrenci ve veli için bir şifre bulunmaktadır. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler sisteme girerek tüm bilgilere ulaşabilir.

Okul ayrıca 10. ve 11. Sınıflarda Ulusal Müfredatın yanında IB Diploma Programını da uygulamaktadır.

 

IBDP öğrencileri için değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Dış değerlendirme,

 

• makaleler

• yapılandırılmış sorular

• kısa yanıtlı sorular

• veri yanıt soruları

• metin yanıt soruları

• vaka çalışması soruları

• çoktan seçmeli sorular (fakat nadiren kullanılır)

 

 

İç değerlendirme,

 

Çoğu ders için öğretmen değerlendirmesi de kullanılır. Bunlar:

 

• dillerde sözlü çalışma

• coğrafyada saha çalışması

• bilim derslerinde laboratuvar çalışması

• matematikte araştırmalar

• sanatsal performanslar.

 

Atanmış öğretmen danışmanlığında tamamlanan, dış değerlendirme çalışmaları, Bilgi Kuramı (TOK) makalesi ve Uzun Deneme (EE) dahil olmak üzere, çeşitli program alanları için değerlendirmenin bir parçasını oluşturur.

 

DP değerlendirmesi nasıl puanlanır özeti:

• DP'de, öğrenciler 7'den 1'e kadar değişen notlar alır ve 7 en yüksek nottur. Öğrenciler her DP dersi için bir not alırlar.

• Bir öğrencinin nihai Diploma sonuç puanı, her konu için birleşik puanlardan oluşur. Diploma, DP çekirdeğinin üç temel unsurunun başarıyla tamamlanması dahil olmak üzere belirli asgari performans seviyelerine tabi olarak en az 24 puan alan öğrencilere verilir.

 

DP çekirdeği

Bilgi Kuramı (TOK) ve Uzun Deneme (EE) ögelerine bireysel notlar verilir ve toplu olarak, genel Diploma puanına 3 ek puana kadar katkıda bulunabilir.

Yaratıcılık, Eylem, Hizmet (CAS) - DP çekirdeğinde kalan unsurlar - toplam puana katkıda bulunmaz, ancak diploma verilmesi için bir zorunluluktur.

IB Diploması aşağıda belirtilen gereklilikleri sağlayan öğrencilere verilmektedir:

a.     CAS sorumluluğunu yerine getirmiştir.

b.     Adayın toplam puanı 24 ve üzerindedir.

c.     Bilgi Kuramı, Uzun Deneme ya da herhangi bir dersten "N" almamıştır. (yani teslim etmiştir)

d.     Bilgi Kuramı ve/veya Uzun Deneme'den "E" almamıştır.

e.     Hiçbir dersten "1" almamıştır.

f.     Aday yüksek seviye derslerden 12 ve üstü not almıştır.

g.     Aday standart seviye derslerden 9 ve üstü puan almıştır.

h.     Aday, akademik suistimal suçu sebebiyle bir ceza almamıştır.

IB Diploması alabilmek için yerine getirilmesi gereken zorunluluklar için en fazla üç sınav dönemi içinde tamamlanmalıdır. Bu sınav dönemlerinin arka arkaya olması zorunlu değildir.

Zaman Çizelgeleri ve Son Teslim Tarihleri

İç değerlendirme görevleri ve yıl sonu sınav tarihleri senenin başında öğrencilere açıklanır (Eylül döneminde). Öğrencilerin bu yarihlere göre ödevlerinin hazırlamaları ve teslim etmeleri beklenir. Bu teslim tarihlerine göre ödevlerini teslim etmeyen öğrenciler, daha önce öğrencilere açıklanmış not baremlerine uygun şekilde notlandırılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASBL Bilimsel Çalışma ve Proje Geliştirme Ekibi tarafından 2021 yılı Ocak ayında güncellenmiştir.)